« Kunskapens träd, 5. Jobb | Main | Kunskapens träd, 7. Sex »

03/21/2014

Comments

Peter Drakenberg

Sedan ni gjort om sidan går det inte längre att lyssna på programmen. Efter ca 5-7 minuter bryts programmet och startar om från början. Och bryts och startar om igen.

Peter Drakenberg

Har nu provat med Apple ( MacBook, iPhone, iPad ) och med PC. Och använt mig av Safari och Chrome i alla blandningar. Ingenting hjälper. Problemet kvarstår.

Per

Tack för påpekandena. Det är märkligt (för mig fungerar det); jag ska undersöka saken ytterligare.

Jag kan nämna att den här sidan är en tillfällig parkering av materialet. Efter publiceringen av vår nya serie Myter & Mysterier kommer Kunskapens träd att få en ny plats i anknytning till denna, på en annan plattform.

Simon

Mp3-filerna är ju länkade i sidan. Kanske kan man helt enkelt lägga dem lite mer öppet? http://infontology.typepad.com/files/kunskapens_trad_6_darwin.mp3

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)