« Kunskapens träd, 3. Einstein | Main | Kunskapens träd, 5. Jobb »

03/07/2014

Comments

Mikaela

Tekniskt fel på denna del, startar om efter typ tre minuter då jag lyssnar.

Per

Märkligt. Inga problem i min dator.

Mikaela

Problemet måste finnas hos mej då. Jag lyssnar med mobilen och varje episod jag testat beter sej likadant. På förra varianten av sida fungerade lyssnandet på första delen iaf. Jag får försöka med dator helt enkelt. Tack för suveräna serier för övrigt!

Per

Roligt att du gillar programmen! Prova att ladda ner dem till mobilen, eventuellt via dator.
När vår nya serie, Myter & Mysterier är klar ska vi samordna saker så att även Kunskapens träd blir tillgänglig via iTunes; då blir det lättare att lyssna via mobil.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)