« Baguetter i Paris och hemma | Main | Japan -- trädgårdar och odling »

Comments

Mattias

Hej! Jag har tänkt spara de röda bären från min sparris till att sätta frön nästa år. Hur gjorde du ned de röda bären? Planterade du direkt från färska bär eller torkade du dem och satte fröna året därpå?
Mvh Mattias

Simon

Jag sådde i mars. Nu på hösten är rötterna ganska stora, men inte alls så stora som när man köper sparrisplantor, så det känns som att man "förlorar" ett år på att så själv.

Och sen är plantorna hybridplantor (och standardierade) och om man sår själv vet man inte riktigt vad man får upp...

Mattias

Okej. Jag har själv ingen aning vilken sort jag har då jag har fått plantorna tidigare men de ger fin skörd och några få av plantorna ger dessa fina röda bär med frön i.
Men hur övervintrade du fröna som du satte i mars? För visst satte du de frön som var i de röda bären?

Simon

De är rätt tåliga. Jag tror bara jag la dem på en hylla eller i ett kuvert (i så fall utan det röda skalet)

Men får du inte en massa självsådda plantor om du har haft plantorna ett tag? Jag menar så att du bara kan plantera om dem ute (eller ta in på vintern)

Mattias

Kanon då ska jag ta och pilla ut fröna och torka dem till nästa år.

Jag läste förresten att sparrisfrön används torkade och rostade som kaffesurrogat då det ska smaka som kaffe tydligen, det vore spännande att testa.

Jag har inte lagt märke till några självsådda plantor men har inte letat efter småplantor heller. Mina är 4 år och ca 1,5m hög och tippar och täcker över allt som är intill så ev småplantor göms rätt bra :).
Men jag får ta och leta noga nån dag framöver, det vore intressant att se om det finns nå nya plantor.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Infontology