« Utkast: meningsfulla och symboliska processer | Main | Epistemiskt intrång »

18 november 2019

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tror detta säger ganska mycket om balansen mellan vad som behöver hända inom ett ekosystem av delar om det skall kunna verka som ETT adaptivt system. Problemet när vi designat är att vi människor har en alltför mekanistisk och förenklad bild av hur vi tror en sådan process fungerar.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003