« Min artikel i XRDS magazine | Main | Att känna in sig i en aktiveringsfunktion »

03 december 2018

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Här finns embryot till en verklighet som beter sig som en kuliss.
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-hardware/this-plant-is-driving-its-own-robot
Kanske är Törnrosa-historien egentligen den nya dystopin, fast den här gången är det tveksamt om puppan öppnas och något mognare kommer ut.
Det kan dock bli vackrare filmer än beväpnade stålskelett som härjar i ett raserat New York. Kanske talar de med David Attenboroughs röst också :-)

Det var influenser från många berättelser i din kommentar! Men jag tror jag förstår poängen med växten och dess mekaniska bakgrund. Kraftfull illustration.

Jag och Per hade en TV-idé om "Kontinenten" som var det digitala landskap som växer upp mitt ibland oss, och då tänkte vi oss faktiskt nån i stil med Attenborough som guide i det hela! Vi pitchade för SVT men de förstod intet... Men det är längesen...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003