« Människosmuggling i informationssamhället | Main | Säljer vi vår själ när vi vill rädda vår produktion? »

12 april 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Val av behandling, och olika hantering i försäkringssammanhang, förekommer ju redan baserat på mer uppenbara klasser som t.ex. ålder. Jag ser i det sammanhanget tillskottet av genetiska klasser mest som en förfining av informationen.

Att försäkringsbolag kräver tillgång till genetisk information kommer många säkert att bli upprörda över, men det är ganska naturligt om man betänker försäkringens grundläggande affärsmodell. Premien anpassas efter den sammantagna förväntade utbetalningen, och det är en förutsättning att försäkringstagaren och -givaren har tillgång till samma information. Så om var och en har tillgång till genetisk information bör också försäkringsbolaget ha det, annars kan man höja sitt väntevärde för försäkringsutbetalning. Det är samma sak som att en spelare på ett Casino kan höja sitt väntevärde med tekniska hjälpmedel, för att förutsäga roulettens utfall eller "räkna kort". Det kan ge lite bättre information om det förväntade utfallet än vad insatserna är baserade på, och därmed kan man höja väntevärdet genom att placera insatserna klokare. Det är fusk, helt enkelt.

Problemet är förstås att det inte går att undvika. Det finns inget sätt att undgå möjligheten till att genetiskt kartlägga sig själv, och därmed måste försäkringsbolaget kräva den kartläggning jag har möjlighet till. Alternativt höja premierna för alla för att kompensera för utbetalningarna till "fuskare". Därmed kan teknikutvecklingen innebära att det blir omöjligt att försäkra sig för fler än tidigare. Jag håller med om slutsatsen att förespråka en heltäckande allmän sjukförsäkring.

Ja, ålder är relevant att diskutera i sammanhanget, och det är värt att fundera på hur mycket tid som gått åt att etablera att just ålder är relevant för "diskriminering", samtidigt som vi kanske som konsekvens av detta har fått en lag som förbjuder just åldersdiskriminering.

Ålder är bra i sammanhanget, eftersom det liksom genuppsättning är en "objektiv" egenskap. Det är också intressant eftersom man har "upplevd ålder", "fysisk ålder" etc som komplement till den "kronologiska" åldern. Det är lätt att tänka sig liknande diskussioner när det kommer till genetisk kartläggning...

Håller helt med om att det blir svårt (läs: omöjligt) att undanhålla den genetiska informationen när den väl är framtagen, eller när den är möjlig att rutinmässigt ta fram... Läskigt.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003