« Är det verkligen "prov" som ger de goda effekterna på inlärning? | Main | Kunskap - är allting verkligen annorlunda nu? »

25 januari 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Vilket märkligt sätt att läsa och (miss)förstå en text :-)

Ingemar Svensson

Du får gärna förklara vari (miss)förståndet består, så ska jag fundera över hur märkligt jag har läst.
För att mitt eget inlägg inte ska missförstås i onödan har jag ovan lagt till följande formulering: "Men detta inlägg handlar inte om folkbildning, utan om själva bildningsbegreppet (fler inlägg följer). Citatet ovan råkade bara dyka upp just nu; uppfattningen är allmänt spridd och sällan tillräckligt tydligt ifrågasatt. Jag vill gärna ge begreppet lärare en vid men ändå djup definition."

Kommentarerna fick mig att läsa igenom först re:flex-texten och sedan Pers inlägg, och jag får nog säga att om Per missförstår någonting så verkar det som att jag missförstår på exakt samma sätt. Kanske handlar det om att vi läser texten ganska isolerad omedvetna om vad analysen syftar till? Jag har i alla fall ingen aning om vad det där med "flexlärande" egentligen handlar om.

Det Ingemar Svensson föraktfullt kallar 1.0 är vad jag skulle kalla en kurs: ett noggrant förberett material för att snabbt ta in en avgränsad vy av ett visst kunskapsområde, under en lärares ledning. Antagligen nu som alltid förr ett av de mest effektiva sätten att kasta sig in i någonting man vet inget eller väldigt lite om. För att lära sig en viss praktisk färdighet, eller för att förstå vad folk pratar om och börja kunna göra egna värderingar.

2.0 skulle jag kalla forskning. En grupp människor som tillsammans sätter sig in i ett område och bidrar till varandras förståelse, utifrån ett mindre förberett material, och med en handledare som inte sitter inne med allt som man är ute efter att ta reda på. Inte ny, men effektivare med hjälp av moderna kommunikationer.

3.0 liknar den livslånga process man deltar i när man lever i kontakt med andra kunskapssökande och -spridande individer. Inte heller ny, men förstås enormt accelererad tack vare Internet – för den som väljer att utnyttja Internet till sådant. Här finns det ingen lärare annan än den man för stunden väljer.

Jag tror att Ingemar Svensson ser saken från ett rent inifrånperspektiv från folkbildningssidan. Där har uttrycket "flexibelt lärande"/"flexlärande" en speciell innebörd, som handlar om hur man inom folkbildningen hittills har hanterat utmaningarna från och möjligeterna med Internet ("flexlärande 3.0" har man knappast realiserat på sina premisser än, enligt min bedömning som utomstående). Jag tror också att det är hög tid för folkbildningen att kliva ur det här perspektivet och börja tala samma språk som andra.
Men det bästa vore om Svensson själv ville reda ut eventuella skiljelinjer, om han nu ser sådana här; jag vet ju inte.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003