« Apple är din vän | Main | Gör-det-själv som rikedom »

11 juli 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Man törs kanske undra om människan inte förmår söka nya dimensioner av handlingsutrymme när de invanda kategorierna sinar (som reell "agent" i världen)?

Tack för kommentaren! Jo, det finns ju utökning av handlingsutrymme av flera skäl nu när jag funderar på det. Om vi exempelvis inte längre, på grund av en statussänkning, kan få mat på traditionellt "automatiserat" sätt kommer vi ju att tvingas utforska nya dimensioner av handlingsutrymme.

Och detsamma gäller ju den nyfikenhet jag tror är medfödd hos oss liksom hos många andra organismer.

Jag har upptäckt att det blir enklare att förstå Västvärldens historiska och nutida utveckling i termer av ökande "potentialitet" (jfr Aristoteles "potentia" ->handlingsutrymme).

1. Dels har vi den intellektuella utvecklingen där det filosofiska sökandet efter universalitet och abstraktion har tillämpats på naturen, vari man sökt efter ordning, samband och lagar. Den universalistiska anslagen har givit möjligheten (potentialiteten/handlingsutrymmet) att _förstå_ (be-gripa) naturen i så stora termer som möjligt.
-> Filosofins centrala (åtminstone historiska) betydelse i den högre utbildningen.

1b. De discipliner som förut varit underavdelningar till (natur-)filosofin har nu växt till det gigantiska panorama av vetenskaper som möter oss på dagens universitet. Utbildning kan därmed ses som en förmedling av potentialitet/handlingsutrymme, och som samtidigt är en förutsättning för nedanstående punkter.
-> Utbildningens och vetenskapernas centrala betydelse i Västvärlden

2. Att förstå naturen generellt innebär också möjligheten att _verka_ på naturen med motsvarande stora handlingsutrymme. Potentialen förverkligas ("aktualiseras" med Aristoteles begreppsapparat). Genom att förstå och verka på naturen har man kunnat skapa teknik och teknologi, som har ett vidgande av handlingsutrymmet _både till ursprung och syfte_. Tekniken vidgar potentialiteten antingen genom att öppna nya, tidigare otänkbara, "möjlighetshorisonter" (triviala exempel: bil, dator...) eller genom att effektivisera dagliga nödvändigheter (toalett, diskmaskin, dator...) så att vi får tid över till annat.
-> Västvärldens tekniska utveckling

3. Det blir därför också enklare att förstå pengarnas centrala betydelse i Västvärlden: pengar är potentialitet/handlingsutrymme/makt som "stelnat" till fysisk form (...eller som siffror på ett konto). Det är således följdriktigt att ett samhälle som strävar efter en ständigt utökad potentialitet i tankevärld/vetenskap/teknik också kommer att se pengars ansamlande som ett värdefullt mål.
-> Kapitalism

Ovannämnda faktorer (antagligen tillsammans med andra som jag glömt) skapar ett system som upprätthåller sig självt genom att ständigt göda begäret efter ytterligare potentialitet/handlingsutrymme, vilket ger en utvecklingsspiral. Faktorerna går lätt att kombinera enligt valfri ordning, t.ex: utbildning > [intjänande av] pengar > [köp av] teknik > [stimulering av] vetenskaplig forskning inom området...

Ursäkta ett ganska slarvigt ihopskrivet inlägg, men jag tycker att frågeställningen är mycket intressant - om Du eller någon av bloggens läsare kan rekommendera någon litteratur som berör detta tar jag tacksamt emot tips.

Tack Balmer. Väldigt stora resonemang!

Per kanske är den som har möjlighet till litteraturtips inom det här området, jag kommer mest att tänka på visionärer som Arthur Koestler, Edgar Morin, men det borde finnas mer stringenta teoretiker...

Inom kognitionsforskningen kanske jag också skulle nämna Agneta Gulz avhandling som handlade om "cued and detached representations", och människans unika förmåga att förutse kommande behov. Den förmågan är en av de grundläggande beståndsdelarna i att skapa ett uppfattat handlingsutrymme.

Sen en terminologifråga: om "potentia(l)" betyder handlingsutrymme blir "potentialitet" nån sorts "möjlighet till handlingsutrymme". Är det så du tänker dig? För mig kanske det blir ett steg för långt.

När jag nu läser om inlägget inser jag att jag nog har varit otydlig med en central distinktion, mellan "handlingsutrymme" och "uppfattat handlingsutrymme". Jag tror att det blir tydligare om du läser avhandlingskapitlet som jag länkar till.

Balmer: "Ovannämnda faktorer (antagligen tillsammans med andra som jag glömt) skapar ett system som upprätthåller sig självt genom att ständigt göda begäret efter ytterligare potentialitet/handlingsutrymme"

Oavsett hur man filosofiskt kan eller bör reda ut begreppen här, så tycker jag mig förstå den citerade slutsatsen gott nog.

Bland det bästa jag har läst om detta är:
Life Inc. av Douglas Rushkoff (lättläst)
Living in the Labyrinth of Technology av Willem H. Vanderburg (mera svårläst)

Det bör påpekas att ökat handlingsutrymme inom ett område lätt medför minskat handlingsutrymme inom andra områden. I verkligheten kan man sällan både ha kakan kvar och äta den.

Tack för era svar!
Jag är själv fortfarande lite oklar över min terminologi. "Potentialitet" är i stort sett utbytbart mot potential, men medan potential ofta är nära förknippat med ett särskilt föremål/företeelse (någontings potential), så vill jag förstå potentialitet som ett allmänt begrepp, som kan ses som summan av alla våra möjligheter vid ett givet tillfälle - ett fält av potentialitet (alt. "möjlighetshorisont") som förändras (vidgas/krymper i olika riktningar) i takt med att vi och samhället omkring oss förändras. Sålunda vidgas min potentialitetsfält i en riktning efter att jag genomgått en utbildning, men detta har samtidigt kringskurit andra möjligheter, vilket krympt fältet i en annan riktning.
Min tes är hursomhelst att mänsklighetens potentialitetsfält vidgats på ett ojämförligt sätt i Västerlandet, och detta mycket pga. att man förlagt tyngdpunkten kring potentialitetsvidgandet i sig (med fokus på nämnda faktorer).
Några problem som dock infinner sig med ett sådant förhållningssätt är bl.a.:
- En växande oförmåga att hantera situationer där man (med ovanstående välfunna uttryck) "slår i" verkligheten
- En föreställning om att allt som är tekniskt möjligt att göra nästan per definition bör göras (i synnerhet inom bioteknik)
- Man gör medlen (pengar, vetenskap, teknik) till mål i sig, och vare sig förmår eller vill befatta sig med en diskussion om de egentliga målen i livet/samhället, vilket leder in på moraliska och existensiella dimensioner som man så att säga vänjt sig av med.

Hm... Jag håller med om att potential är ett väldigt intressant begrepp, men tror också att några andra begrepp måste tas med i diskussionen. Ett är "värde", ett annat "värdering", ett tredje "upplevd potential".

Och visst känns det som att det som är tekniskt möjligt att göra ibland görs för sakens skull, men samtidigt kan man resonera en smula kontrafaktiskt och fundera på hur historien skulle ha blivit om några värden och värderingar hade varit lite, lite annorlunda. Om guldpriset hade varit lägre, oljepriset högre, om vi hade värderat fysisk aktivitet högre, etc så hade det varit helt andra saker som hade förverkligats, fast de *tekniska* möjligheterna skulle varit i princip oförändrade.

Så det är kanske inte bara teknikens möjligheter som styr den faktiska utvecklingen (lika lite som det bara är "fantasin som sätter gränserna".

Hör av dig om du gör något mer av din möjlighetsteori!

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003