« Kan kultur (etik) och teknikutveckling bli förenliga? | Main | Klargörande (?) messande »

21 april 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

ag tycker det är rätt logiskt. "Share digital, sell scarsity" Det innebär ju då givetvis att lyx definieras av stora mängder "scarsity", sådant som inte kan reproduceras genom kommunikation. I ett informationssamhälle, en digital värld, ett kunskapssamhälle, eller vad man nu vill kalla det (våra barnbarnsbarn kommer att ha rätt namn på det) så skapar man inte brist på sådant som kan reproduceras till nollkostnad, i synnerhet inte kunskap.

Vad Internet inneburit är detsamma som tryckpressen en gång innebar, en dramatisk sänkning av barriären till informationsspridning. För 20-30 år sedan funderade en del inflytelsrika personer på hur västvärlden skulle klara sig emot U-länder som började utvecklas industriellt, hur vi skulle klara konkurensen mot låglöneländer med låg levnadsstandard i en allt mer globaliserad värld. De funderade i termer av information och kunskap, men de gjorde det utifrån de gamla industriella kognitiven, tillgång och efterfrågan. De flesta inflytelserika personer tänker fortfarande så i dessa frågor. Men "vi" har redan levt i en sådan värld, det samhället där priset på information och kunskap var högt genom brist har redan existerat. Det var tiden före tryckpressen, när endast kyrkans ord och kungens dekret var de enda som var värdefulla nog att spridas. Det var inget kunskaps eller informationssamhälle, det var ett samhälle med ett högt pris på information.

Information har ett värde och dess värde för samhället ökar ju lättare informationen kan spridas. Tryckpressens underlättande av spridning gav upphov till den vetenskapliga metoden och den akademiska friheten. Vetenskapen växer av det. Tänk om Newtons upptäckter hade hemlighållts, om hade fortsatt att verka under militärkontrakt - Nej, jag avslöjar inte mina hemligheter, men jag kalibrerar era kanoner mot en avgift. - Det skulle vara absurt att kalla det för vetenskap. Om det hade varit det rådande tankesättet så hade vetenskapen inte kunnat utvecklas alls. Det är genom att sprida information och kunnande som samhället utvecklas, inte genom att begränsa den och därmed kunna höja dess pris. Men tyvärr reagerar dagens "makt o kyrka" likadant idag som på Gutenbergs tid.

Å vad beträffar det där med "experten", han kanske inte är någon med reell kunskap, han kanske bara råkar ha en titel. Utbildning och kunskap är inte samma sak, gör inte misstaget att jämställa de två. Det kanske är ett mål och en strävan att utbildning ger kunskap, men det gör inte orden till synonymer, långt ifrån.

Intressanta tankar, och jag håller med om det mesta. Funderar dock på det här med "informationens värde". Jag tror inte det är så enkelt -- det är inte bara att sprida ut så mycket information som möjligt, då drunknar folk bara. Det gäller att det kommer sådan information som svarar mot "vägval" i folks praktiska handlande, eller i deras tankar.

I så fall skulle folk redan drunknat, redan för länge sen innehöll Internet långt mycket mer än vad någon enskild någonsin kan tillgodogöra sig. Din tanke blir således väldigt konstig i sammanhanget.

Jag tycker att du framför en tanke som går ut på att någon annan skall avgöra vilken information du vill och behöver ta till dig. Jag anser nog att folk är fullt kompetenta att ansvara för sin egen informationsinhämtning.

Att information görs tillgänglig innebär inte att man trycker ned den i halsen på folk - så att de drunknar. Att information finns tillgänglig när och om folk behöver den, är vad som driver utveckling och vetenskap. Åtetrigen, tänk om alla som upptäckt något i historien hade hemlighållt sina fynd, då hade vetenskapen inte kunnat utvecklas alls.

Å vad gäller de där länderna som konkurerar ut oss industriellt, så är inte lösningen protektionism, utan dess motsats, det är också en medicin som funkar förträffligt mot överbefolkning, tom. mer effektiv än krig. Det är också en medicin de gärna tar och som vi i sverige tagit under många decennier. medicinen heter hög levnadsstandard och utbildning. Utan invandringen de senaste 40 åren hade det inte funnits många svenskar, vi hade haft en starkt negativ befolkningsutveckling.

Receptet är således att hjälpa dem upp till vår nivå, ju fortare dess bättre. Det åstadkommer man inte med protektionism och inlåsande av kunskap, tvärt om. När de sedan nått vår nivå, då är de våra jämlikar på alla sätt, även vad betrfärrar löner och då är konkurensproblemet löst, samtidigt som befolkningsexplosionen avtar.

"Folk" har redan drunknat. Jag med. Detta betyder att övergripande och mera fundamental förståelse av saker och ting blir en premium-"vara", vilken inte är lättillgänglig för "folk", även om den är tekniskt lika tillgänglig som allt annat.

Detta har ingenting över huvud taget med den typ av protektionism du syftar på, Nicke, utan är en sorts automatisk konsekvens av att de flesta varken har tid, möjlighet eller adekvata kunskaper för att kunna bilda sig en genuint egen uppfattning. Detta gör att majoriteten lätt kan manipuleras med hjälp av vilseledande, sann-falska övergripande perspektiv (misinformation). Till exempel tveksamma argument för den typ av protektionism Nicke syftar på.

Intressant diskussion. Men Per, i första stycket i kommentaren 23:e april till Nicke, så är du farligt nära att kalla "folk" för dumma. Är det möjligen ett utslag av protektionism för läraryrket när allt fler skaffar sig väldigt aktuell information andra vägar än genom skolor?

Själv drabbas jag alltid av skepsis mot en person så fort denne viftar med utbildning istället för bevis på kunskap. Kan inte annat än hålla med Nicke om det där om att inte blanda ihop kunskap med utbildning.

Kluris, du missar att jag räknar in mig själv bland "folk", utan att anse mig vara särskilt "dum".
Och "fundamental förståelse" har inget nödvändigt samband med formell utbildning. Se detta inlägg:

http://infontology.typepad.com/infontology/2008/10/den-intellektue.html

Och lärare (vilket jag själv inte är längre och som inte nämns i min kommentar) har samma problem som alla andra, när informationsutbudet är i princip obegränsat, rent kvantitativt.
Så vem är det som "blandar ihop kunskap och utbildning"?

Min poäng, som jag fört fram upprepade gånger, t ex apropå Web 2.0, är att verklig kunskap (=mera fundamental förståelse) kan vara svåra att hitta/känna igen idag, eftersom den är passivt "gömd" bland bokstavligen allt annat.
Vad skolan kan göra i det läget är att skapa förutsättningar för människor att skaffa sig bättre kunskap -- alltså: att främja förmågan till intellektuell urskillning.

The comments to this entry are closed.

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003