« Inledning | Main

2009.07.01

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Imponerande - verkligen!

Tack! Verkligen roligt att höra.

Till Per Johansson.Efter att ha lyssnat på flera av avsnitten i poden " Myter och Mysterier" senast astrologi. Har jag fascinerats av våra gemensamma upplevelser av förfärliga minnen, som i mitt fall har lett mig till studiet och praktiserande av Madhyamika traditionen inom Vajrayana buddhismen. Det slår mig att det är dags för västerlandets filosofer att släppa taget om den fysiska verkligheten som grunden för verklighetsupplevelsen och se bortom språkens begränsningar.Människan är inte begränsad till den fysiska verkligheten utan kan använda de planetariska materiella förutsättningar som fysiskt är förbanden vid en viss tidpunkt och plats för att manifestera sin existens. Det kan åstadkommas genom geometriska former, digitalisering och robot/ drönarteknik. Människan har en buddhanatur som manifesterar sig i de temporärt befintliga perceptioner som är tillgängliga. Hej och diskuterar gärna vidare. Michael von Gersdorff

Hej rättelse: Ordet förfärliga ska ändras till förfödsliga på 3e raden i meddelandet ovan. Michael von Gersdorff

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

Om boken

De senaste inläggen från Infontology