« "Bakdörrar" i machine learning | Main | "Om datorns eventuella elakhet" »

06 september 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det bästa sättet att stödja en artist är väl alltid att köpa direkt från den i vilket fall som helst?

Ja det tror jag absolut. Jag tog exemplet mycket för att jag tror att det finns automatiska bottar som streamar låtar. (Men jag har inte kollat det än) Och för att jag tyckte att det var intressant att sätta fokus på energiåtgången för Internet.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003