« Om evolution och verklighetsuppfattning | Main | Porr »

23 maj 2016

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Låt oss på allvar skall bejaka det som väller i oss, det extatiska, modet.
Låt oss gå mot det som synes oss fantastiskt, det som i går var både atombomb och penicillin.
Kanhända är det helt rätt, men vilken bön skall vi bedja innan dess?
Vad ska vi bära med oss i hopp om att varken skapa en ny atombomb eller en ny klimatkris?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003