« 3D-utskrifterna utvecklas fort | Main | One Person's Utopia Is Another's Dystopia: The Subjective Dimension of Objective Changes »

19 november 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Intressant diagram. Genom att lyfta fram lösare delar av korrelation eller små periodiska förändringar, i ett diagram sätter man fokus på de delar man faktiskt kan påverka / där risk faktiskt finns. Jag har skickat vidare in i organisationen.

Tack. Hör av dig om du hittar intressant domän som skulle passa för liknande visualisering.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003