« ”Kunskapens träd” – ny podradioserie med Eric och Per | Main | Kodning och cykeldiagram »

23 oktober 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Mycket intressant att försäkringsbolagen baserar priser på ett system med flytande gränser.

Men försäkringsbolagen gör mycket mer intressanta saker än så. Läs här om vad som händer när man kontrollerar var man kör med sin bil och baserar premien på det.

http://infontology.typepad.com/infontology/2007/04/kan_frskringsbo.html

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003