« Infontology 10 år! Malmö 21 november | Main | Postnummer som informationsinfrastruktur »

18 oktober 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jaaa!! Vad glad jag blir (nästan lite överdrivet glad).

Toppen! Jag ska göra vad jag kan för att sprida ordet.

Det ser jag väldigt mycket fram emot! Kan inte släppa Människan och maskinen fast jag hört serien tre gånger redan.

Ja!! Jag ser så mycket fram emot det!!
Alla människor borde lyssna på" människan och maskinen".
Ni är såå bra, kör hårt!!!

FRUKTANSVÄRT GODA NYHETER!!!!!!

Jag har lyssnat sönder öronen på förra poden och kan nu "allt" om Pierre Abélard och de andra nissarna. Är nu inne på femte varvet... tror jag. Avsnitt sju är bäst.

När kommer kunskapens träd att sändas?

Planerad premiär är den 14 februari. Meddelas bl a med inlägg här på Infontology.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003