« Hänt i framtiden 1/2013 | Main | Annonser läcker intresseprofiler -- vad innebär det? »

16 juli 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Låter onekligen skumt. Komplikationerna man vill ha bort är ju en stor del av vad det innebär att samarbeta med människor. Att samarbeta med datorer är en annan sak, det kallas programmering. Låt vara att den här typen av agent lär ha ett programmeringsgränssnitt ovanligt svårt att komma underfund med.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003