Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tjenatjena! Snabb fråga bara - när kommer nya hemsidan? Hare gött!

Vecka efter vecka månad efter månad, myter och mysterier avsnitt 17.. sen inget händer!? Som 60-70 talet när alla bara väntade helg efter helg på att Beatels skulle släppa en ny senaste hit! Per o Eric vi väntar fortfarande på fortsättning av era superintressanta podradio avsnitt. Pyramiderna religion mysterier magi ???? Ni sitter på intressant kunskap. Även om det är ett smalt område så tror jag att det går att bredda vägen till välbehövliga inkomster för att finansiera dessa suuuuuperintressanta radioprogram. HA DET GOTT

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

  • "En läsvärd blogg om informationsanvändning och hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur." -- Urban Lindstedt, Internetworld nr 7, 2006

Böcker

Blog powered by Typepad
Member since 12/2003